1398-10-06 01:50

جلسه رییس هیات جودواستان تهران و رییس کمیته فنی هیات با روسای هیات های دو حوزه شمال شرق و جنوب شرق برگزار شد.

در جلسه محمد بلوطی و استاد کیهان با اساتید عباس نژاد و برقعی در خصوص برنامه‌های سال ۹۹ هیات های جودواین حوزه‌ها بحث و تبادل نظر شد.