1398-09-23 21:40
حسین زاده رییس کمیته داوران هیات جودو استان تهران شد

رئیس هیات جودو استان تهران، حسین زاده را به عنوان رییس کمیته داوران هیات جودو منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی هیات جودو استان تهران، حسین زاده با حکم محمد بلوطی رئیس کمیته داوران هیات جودو استان تهران شد.