1396-08-06 00:53

طی حکمی از سوی سرپرست هیات جودو، جوجیتسو و کوراش استان تهران، وحید علیدادی به عنوان سرپرست هیات جودو، جوجیتسو و کوراش بخش خاوران منصوب گردید و حکم حود را از محمد بلوطی دریافت کرد.