1393-04-07 04:11
حضور استاد قربانی نژاد در سمینار آموزشی فدراسیون جودو

استاد مجتبی قربا نی نژاد  رئیس کمیته مربیان و آموزش هیئت جودو استان در سمینار گرد همایی رؤسای  کمیته مربیان استان ها که در روز پنج شنبه مورخ 93/04/06 برگزار  گردید شرکت نمود..