1393-04-01 18:03
برگزاری جلسه رئیس هیئت جودوی استان با مدیر کل ورزش و جوانان

جلسه اختصاصی مسولین هیئت جودوی استان با مدیر کل محترم ورزش و جوانان استان برگزار گردید

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون جودو و کوراش، در این جلسه آقای تهوری گزارشی از آخرین وضعیت جودو و دفاع شخصی ارائه نمود همچنین برنا مه های عملیاتی استان بر اساس تقویم فدراسیون تشریح و مدیر کل قول مساعدت لازم در جهت حمایت از جودوی استان خصوصا بحث قهرمانی و مسابقه دادند.لازم به ذکر است هیئت جودوی استان در سال گذشته از بین 43 هیئت ورزشی در شاخص ارزیابی عملکرد رتبه پنجم را کسب نمود.