1393-03-30 18:46

بنر تبلیغاتی جودو و دفاع شخصی در ابعاد 2 * 4 بر روی تابلو دائمی میدان اصلی شهر بیرجند نصب گردید اطلاع رسانی مردمی و تبلیغات در رابطه با تابستان از اهداف تعویض و نصب بنر جدید بود.