1393-03-23 12:37
جلسه توابع استان تهران در خصوص برگزاری مسابقات نونهالان

به گزارش هیأت جودو استان تهران این هیأت در خصوص مسابقات نونهالان در روز جمعه 93/03/23جلسه برگزار نمود.

در این جلسه که با حضور روسای توابع تهران در محل هیأت جودو برگزار گردید در خصوص مسابقات نونهالان به بحث و تبادل نظر پرداخته شد. این جلسه با حضور آقایان سعید دهقان، صالحی، قربانی، سرچونی و علی سلماسی و ریاست هیأت جودو برگزار گردید در ساعت 10:30 به پایان رسید.