1393-03-20 08:15
دعوت شش کاتا کار تهرانی به تیم ملی

شش نفر از کاتارو های تهرانی به تیم ملی دعوت شدند. این شش نفر که عبارتند از: آقایان حسن روشنایی، سید حسین محمودی، سید مهدی میرعظیمی،محمد وحید پوراسفندیار، امیر والی و جعفر علی قادری.

افراد دعوت شده به تیم ملی میبایست 8 صبح روز 93/03/29 خود را به مسئول اردو معرفی نمایند. این اردو از تاریخ 93/03/29 لغایت 93/03/30 در مجموعه ورزشی کبکانیان تهران برگزار خواهد گردید.