1394-05-18 03:09

 برابر گزارش روابط عمومی هیأت جودو استان تیم دو نفره جودو جهت شرکت در مسابقات کاتا  قهرمانی کشور بسیجیان عازم مسابقات گردیدند.این نفرات به اسامی سعید خورشیدی و یاسین خورشیدی می باشند.