1393-03-07 05:03
خدمات رایگان استان تهران برای جانبازان

هیئت جودو استان تهران جهت ارج نهادن به مقام جانبازان و سرافرازان تهران کلیه خدمات خود را به این عزیزان به صورت رایگان ارائه می دهد.