1393-10-28 10:34
تجلیل از کاتاروهای استان تهران با حضور داود بلوطی و استاد کیهان

مراسم تجلیل از کاتاروهای استان تهران با حضور داود بلوطی رئیس هیئت جودو و کوراش استان و استاد کیهان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هیئت جودو و کوراش استان تهران، در جریان مسابقات خاک، از حسن روشنایی، حسین محمودی، وحید پوراسفندیاری، رحمان رحمانی فرد و کیوان حقیقت تقدیر گردید.