1393-10-13 14:25
تسلیت به استاد خانی نیا

استاد خانی نیا مسئول کمیته آزمون فدراسیون جودو در غم از دست دادن برادر خود به سوگ نشسته است.
هیئت جودو و کوراش استان تهران، مصیبت وارده را به وی و خانواده محترمش تسلیت می گوید.