1393-08-02 16:09
جلسه هیئت های استان تهران برگزار گردید

جلسه هیئت های استان تهران با حضور روسای هیئت های تابعه در تهران برگزار گردید

این جلسه که با حضور آقای بلوطی ریاست هیئت، آقای ذوالفقاری نایب رئیس هیئت، استاد کیهان رئیس کمیته فنی استان، استاد شیخ حسینی رئیس کمیته مربیان استان، آقای دکتر نصیری رئیس کمیته آموزش و پژوهش و دیگر مسئولین و روسای هیئت ها روز پنج شنبه 93/08/01در محل هیئت جودو استان تهران تشکیل گردید

در این جلسه پیرامون مسایل مختلف بحث و تبادل نظر گردید