1393-06-24 08:55
جلسه کمیته کاتا

رئیس هیئت جودو استان تهران و کاتا شخصی استان جلسه برگزار نمودند

جناب آقای داود بلوطی، آقای احمد رحیمی پور و آقای فرهاد شکیبی در خصوص تشکیل کلاس ها و جلسات منظم کاتارو های استان روز دوشنبه 93/06/24 در محل هیئت جودو استان تهران تشکیل جلسه دادند

انتهای خبر