1398-11-04 00:40
تمرین مشترک ماهانه نونهالان و خردسالان جودوکار استان تهران در سالن کبکانیان

تمرین مشترک ماهانه نونهالان و خردسالان جودوکار استان تهران به میزبانی سالن کبکانیان آغاز شد.

این تمرینات زیر نظر مربیان هیات جودو استان تهران جهت رشد و ارتقا تکنیک و تاکتیک جودوکاران نونهال برگزار می شود.