ایجاد رمز عبور

بازگشت

لطفا قسمت های زیر را به دقت تکمیل نمایید ‏ ( فقط قسمت های ستاره دار الزامی است ) ‏
جهت دریافت رمز جدید بعد از تکمیل قسمت های ستاره دار سیستم برای شما یک رمز نمایش می دهد ‏لطفا رمز را ‏COPY‏ سپس در قسمت کلمه عبور ‏‎ PASTE‏ ‏‎ ‎نمائید .‏‎ ‎
‏ بعد از ورود میتوانید رمز دیگری برای ورود مجدد انتخاب نمائید.‏
درقسمت تاریخ تولد ( سال ، ماه ، روز ) نوشته شود ‏
چنانچه کدملی یا تاریخ تولد یا شماره همراه خود را نمی دانستید. جهت دریافت با هیات مربوطه تماس پیدا کنید . تا از قسمت ‏پروفایل کاربر اطلاعات درخواستی را در اختیار شما قرار دهد‏