- banner1
Close Me!

دلیریان بهترین کوراش کار 2016 جهان/ کرسی های آسیایی در اختیار ایران

«مصطفی دلیریان» به عنوان بهترین کوراش کار سال 2016 جهان انتخاب شد و جایزه خود را دریافت کردآخرین اخبار

گفت و گو و تحلیل

برنامه های پیش رو

داخلی

خارجی

سخن رئیس فدراسیون

سخن روز

  • امام حسن(علیه السلام) به یكى از فرزندانش فرمود: اى پسرم! با احدى برادرى مكن تا بدانى كجاها مى رود و كجاها مى آید، و چون از حالش خوب آگاه شدى و معاشرتش را پسندیدى با او برادرى كن به شرط این كه معاشرت، بر اساس چشم پوشى از لغزش و همراهى در سختى باشد.