مطالب آموزشی

1396-03-27 16:09
مطالب آموزشی حرکات تمرینی در آب

بخشاول

)حرکتهایاندامهایفوقانی(

استاد محمد لواسانی (رئیس کمیته پیشکسوتان فدراسیون)

 • اولینحرکتسادهپیادهرویدرعرضاستخرتاسطحآبدرسرشانهها(بهسمتجلووعقبدومرتبه)راهپیماییسادهیکنفسعمیقبکشید.
 • پیادهرویسادهبادستانکشیدهدربالایسروسپسدستهادرقسمتجلووبعددستهادرقسمتعقبهرکدامدوبارعرضاستخرراراههپیماییمینماییم.
 • حرکتبهسمتجلووعقبدرعرضاستخربادستانبازدرطرفیندومرتبه
 • پیادهرویباسرپنجههایپاهابهسمتجلووپسازرسیدنبهانتهایعرضاستخربهسمتعقبالبته(عقبحرکتکردنمفیدتراست) بادستانبهکمرچسبیدهدوبارودستهابهسمتبالادوباروهمچنیندستهابهسمتطرفینازبغلگوشها
 • حرکتپیادهرویباسرپنجههایپاهابهسمتجلووعقبدرعرضاستخربادستانکشیدهدربالایسردوبار
 • حرکتپیادهرویباسرپنجههایپاهابهسمتجلووعقببادستانکشیدهدرطرفینوپایین
 • حرکتپیادهرویسریعبهسمتجلووعقبدرعرضاستخربادستانبههمقلابشدهدرپشتگردندومرتبه
 • حرکتپیادهرویسریعبهسمتجلووعقببادستانبههمقلابشدهپشتگردندراینحالتبدنبهسمتچپوراستحرکتمینمایدباهرقدموشمارش
 • حرکتپیادهرویسریعباسرپنجههایپاهابهسمتجلووعقبدرعرضاستخرباگذاشتندستهابهکمروحرکتبالاتنهبهسمتراستوچپ ( دومرتبه )
 • حرکتباسرپنجههایپایچپبهجلوباگرفتنزانویپایراستدرشکم ( دومرتبه )
 • حرکتپاباسرپنجهپایراستوگرفتنزانوپایچپدرشکم ( دومرتبه )
 • حرکتباسرپنجههایپایراستبهجلووعقبوپایچپاززانوشکستهبهسمتراستبدنویکدستزیرزانوودستزسرمچپایچپرابگیرد
 • حرکتباسرپنجههایپایچپوپایراستاززانوشکستهبهسمتچپبدندستهادرزیرزانووسرمچگرفتهشود
 • حرکتباسرپنجهپایچپوپایراستاززانوشکستهبهداخلشکمودراینحالتدستهادرقسمتجلومچپاهارامیگیرد
 • حرکتباسرپنجهپایراستوپایچپاززانوشکستهبهداخلشکمودراینحالتدستهادرقسمتجلومچپاهارامیگیرد
 • حرکتباسرپنجهپایراستبهسمتجلووعقبوزانوچپشکستهبهسمتعقبودستهادراینحالتسرپنجهپایچپرامیگیرد
 • حرکتباسرپنجهپایچپبهسمتجلووعقبوزانویراستبهقسمتعقبکشیدهودستراستسرپنجهپایراسترابگیرد
 • حرکتباسرپنجهپایچپبهجلووعقبدرعرضاستخروپایراستکشیدهبهسمتجلوودرسطحآببهصورتپرشدرآب(دومرتبه)
 • حرکتباسرپنجهپایراستوپایچپکشیدهبهسمتجلوودراینحالتباپایراستپرشبدنمناسباست
 • حرکتپاهادرآبدراینحالتدستهابهکمرگذاشتهازسمتراستبهچپعرضاستخروبرگشتنارسمتچپبهسمتراستباقدمهایبلندومناسبگذاشتهشود
 • حرکتپاهادرعرضاستخرارسمتچپبهسمتراستوعکسحرکتقبلیازپشتبهروودراینحالتدستهابهکمرگذاشتهمیشود
 • ضمنحرکتدرعرضاستخردستانکشیدهبهسمتجلوباانگشتانبازازیکدیگرومرتبدستانبهسمتراستوچپدرحرکتمیباشدوباقدرتعضلاتوفشارعضلاتدراینحالتکفدستانبهمچسبیدهاست
 • دستهادربالایسرازبغلگوشهاوپاهاازمنتهیالیهبهسمتچپبهمنتهیالیهسمتراستحرکتمینماید (20مرتبه)
 • دستانبهکمربستهوپاهابهصورتجفتازسمتچپچرخشیبهسمتراستدایرهوارحرکتمینمایددراینحالتهممیتوانیددودسترابالایسرکنارهگوشهانگذارید(20مرتبه)
 • اکنونبهداخلآبرفتهوبادستچپقسمتسمتراستسررافشاربدهیدیهچپوسرممانعتمیکندکهبهسمتچپرودتاعضلاتگردنکشیدهشوداینحرکترابرایبیستشمارشانجامدهید
 • اکنونبهداخلآبرفتهوبادستراستقسمتسمتچپسررافشاردهیدبهراستوسرممانعتمیکندکهبهسمتراسترودتاعضلاتگردنکشیدهشوداینحرکترابرایبیستشمارشانجامدهید
 • هنگامخوابوقبلازخوابرفتنسهبارنفسعمیقکشیدهدهثانیهدرریههاودموبازدمسهبارانجاممیدهیموچنانچهمقدورنباشدیکلیوانآبقبلازخوابویکلیوانپسازبیدارشدنمیلنمایید.
 • باپرشازداخلآببهسمتبیرونوبرگشتبهداخلآبباشمارهیکبهبیرونباشمارهدوبهداخلآببرمیگردیم(20 مرتبه)
 • دستهاسرزانوها 20 مرتبهباپرشازداخلآببهسمتبیرونو 20 باربهداخلآبپریدهمیشود.
 • دستهابهکمرباجهشباسرپنجهپابهسمتجلووعقبداخلآب،بدنراآمادهوشروعبهنرمشمینمایدباآمادگیجسمانی.
 • باپرشازداخلاببهسمتبیروندستهاراازبالاکشیدهبهسمتبالاوپایینحرکتمیدهیموباپایراستبهدستچپوباپایچپبهدستراستبرخوردمیشود.
 • همینحرکتباپرشباسرپنجههایپاانجاممیگیرد.
 • باپرشدرداخلابدستهاازسمتراستوبالاچرخشیبهراستوبالاوچپوبالاحرکتمینماید.(20 مرتبه)
 • داخلآببادستانبهکمربستهشدهوپرشازآبباسرپنجههابهبیرونومجدداًبهداخلآبرفتهواینحرکترا 20 بارانجاممیدهیم
 • باقدمهایسریعوکشیدهوباسرعتداخلآبیکمتربهیکمترباپرشوتندحرکتنمایید
 • سرپنجههایپابستداخلوپاشنهپاعرضاستخرطیشود (20مرتبه)
 • سرزانوهاوپنجههابهحالتبیرونو 7 باشدوکفپاهاکاملاًبهسمتبیرونعرضاستخررا 2بارطیکنید
 • باسرپنجههایپایچپحالتپرشدرداخلآبسپسباپایراستبهسمتجلودرعرضاستخر 2باررفتوبرگشت(20مرتبه)

بخشدوم (حرکتهایدستوپایامیانی)

 • قدمآهستهباپاهایکشیدهبهسمتجلو ( قدمآهستهسرباز ) باشماره 1 پایراستبهسمتبالاوباشماره 2 بهسمتپاییندرزیرآب (20مرتبه ) سپسپایچپبههمانترتیبباشماره 1 بهسمتبالاوباشماره 2 بهسمتپایین
 • اکنوندستهابهلبهاستخرچسبیدهپایراستکشیدهازعقببهسمتجلوحرکتمینمایدپایچپثابتاست (20مرتبه )
 • دستهابهلبهاستخرچسبیدهپایچپکشیدهازعقببهسمتجلوحرکتمینمایدپایراستثابتاست(20مرتبه)
 • دستهابهلبهاستخرچسبیدهپایراستوچپکشیدهباشماره 1 و 2 بهسمتجلووعقبحرکتمینمایدوبرمیگرددسرجایش
 • دستهاچسبیدهبهلبهاستخرپایراستبهسمتراستوچپحرکتمینماید(20مرتبه)
 • دستهابهلبهپایچپازسمتچپبهوسطوسمتراستحرکتمینمایدوبرمیگرددسرجایش (20مرتبه ) ضمناًپایازسمتراستبهسمتچپحرکتمینماید
 • بهلبهاستخرچسبیدهپایراستاززانوخمبهسمتبالاوپایینحرکتمینماید(20مرتبه)
 • لبهاستخرراگرفتهپایچپاززانوخمبهسمتبالاوپایین (20مرتبه)
 • لبهاستخرراگرفتهزانوخمشدهبهداخلشکمابتداباپایراستوسپسباپایچپدراینحالتسروشکمبااینحرکتبهسمتجلووعقبحرکتمینماید
 • درکنارلبهاستخرپایراستدایرهوارازسرلگنبهسمتراستوچپحرکتمینماید(20 مرتبه )
 • لبهاستخرایستادهپایچپدایرهوارازسرلگنتاپایینیهسمتراستوچپحرکتمینماید( 20مرتبه )
 •  لبهاستخرپشتبهدیوارایستادهپایراستبهچرخشدایرهوارازسمتراستبهچپوازچپبهراستحالتچرخشی (20مرتبه)

 

سخن رئیس فدراسیون

سخن روز

 • اللهم صل علی محمد و آل محمد

پربازدیدترین اخبار

برنامه های پیش روی داخلی

برنامه های پیش روی خارجی