مطالب آموزشی

1394-02-14 03:28
جودو انتخاب اول ارتش هاي دنيا

احسان ناصري كارشناس ارشد حقوق كيفري و جرم شناسي متخصص حقوق ورزشي و مربي رسمي جودو و دفاع شخصي مطلب آموزشی با عنوان جودو انتخاب اول ارتش هاي دنيا را ارائه داد.

يكي از مهمترين فاكتورهاي يك نيروي مسلح قدرتمند بحث آمادگي جسماني بالاي آن نيرو است. ويژگي خاصي كه باعث تمايز نيروهاي مسلح يك كشور با ساير اركان و قواي آن كشور مي شود بحث تسليحات و تمرينات خاص نظامي است. در بخش تمرينات خاص نظامي مهمترين فاكتور كسب آمادگي جسماني و رواني بالاست. هر چه نيروها بتوانند از آمادگي جسماني و رواني بالاتري برخوردار باشند از لحاظ موفقيت در ماموريت هاي محوله و انجام وظايف خاص نظامي در سطح عالي تري قرار دارند.

 

بعنوان مثال دليل اينكه در يك نيروي نظامي گروه خاصي بعنوان نيروي ويژه يا نيروي مخصوص برگزيده مي شوند بحث مهارت هاي خاص جسماني و رواني است و گرنه از لحاظ تجهيزات و ادوات نظامي تفاوت چنداني با ساير نيروها ندارند. حال بايد به اين سوال پاسخ داد كه چگونه مي توان اين آمادگي جسماني را در سطح بالايي بوجود آورد. فرد براي اينكه بتواند از آمادگي جسماني مطلوب برخوردار باشد بايد كليه فاكتورهاي آمادگي بدني از قبيل سرعت، قدرت، استقامت، توان، چابكي، هماهنگي، واكنش، تعادل، عكس العمل، انفجار و ... را در خود تقويت كند. جودو علاوه بر اينكه روشي خاص براي دفاع شخصي و نبردهاي تن به تن است كليه فاكتورهاي آمادگي جسماني را هم تقويت مي كند.

 

جودو رشته اي است كه داراي قابليت هاي چندگانه است. نظاميان با يادگيري هنر جودو هم قابليت دفاع شخصي خود را بالا مي برند و هم به تقويت آمادگي جسماني و رواني خود مي پردازند. هنر جودو با مهارت هاي مختلفي عجين شده است. پنج گروه اصلي از مهارت هاي رزمي در جودو وجود دارد به همين دليل جودو را هنر چند بعدي مي گويند.

 

گروه اول: فنون پرتابي (ناگه وازا)

گروه دوم: فنون مبارزه در خاك (نِه وازا)

گروه سوم: فنون بيهوش كردن و خفه كردن حريف (شيمه وازا)

گروه چهارم: فنون قفل و شكست مفاصل حريف (كانست سووازا)

گروه پنجم: فنون ضربات مرگبار (آتمي وازا)

 

علاوه بر اين پنج گروه اصلي مهارت هايي مثل فنون غَلت ها و اُفت ها و روش هاي اَمن زمين خوردن، مهارت هاي جابجايي بدن و جاخالي دادن ها، مهارت هاي اجراي تكنيك ها در حين راه رفتن و حركت كردن و .. را هم بايد به اين 5 گروه اصلي اضافه كرد. تنها رشته اي كه در دنياي هنرهاي رزمي اين پنج قابليت را همزمان با هم دارد جودو است ولي شما در ساير رشته هاي رزمي فقط يك يا دو دسته از اين مهارت ها را مشاهده مي كنيد.

 

علاوه بر اينها تفاوت خاصي كه جودو با ساير هنرهاي رزمي دارد بحث فنون گلاويزي (گاتامه وازا) است در اكثر رشته هاي رزمي بدليل فراگيري فنون ضربه اي و مبارزات دور هنرجو در مقابل كُشتي گيران و درگيري هايي كه در فاصله نزديك رخ مي دهد دچار مشكل مي شود ولي جودوكاران بدليل اينكه در تمامي حالات دفاعي و تهاجمي و درگيري هايي با فواصل مختلف مهارت دارند به راحت ترين شكل ممكن از موقعيت بدست آمده به نفع خود استفاده مي كنند.

 

 

گفتار دوم: سرعت

يكي از فاكتورهايي كه باعث كارايي ويژه يك يگان نظامي مي شود بحث سرعت و توانايي جابجايي سريع است. اين مهم در ماموريت هايي مثل عمليات كمين، ضد كمين، مشق عمليات سريع و ... كاربرد اساسي دارد. سربازان مي توانند با تمرين مهارت هاي جودو به توانايي سرعتي خود بيفزايند.

جودو كار در جودو مي آموزد كه حملات و هجوم هاي خود را با سرعت زياد انجام دهد تا با ضد حمله ها و فنون دفاعي حريف مواجه نشود. از طريقي حريف مقابل هم اگر از سرعت مناسب برخوردار نباشد نمي تواند در مقابل فنون تهاجمي، حالت مناسب تدافعي را اتخاذ نمايد. پس مي توان نتيجه گرفت سربازان مي توانند با تمرين مهارت هاي جودو سرعت حملات و قابليت هاي بدني خود را به حد ايده آلي برسانند.

 

 

گفتار سوم: قدرت

يكي از ويژگي هاي متفاوت جودو با ساير هنرهاي رزمي بحث قدرتي بودن اين هنر رزمي است كه بدليل داشتن فنون گلاويزي و مهارت هاي كشيدن و هُل دادن قدرت بدني فرد را افزايش مي دهد. فرد در جودو مي آموزد چگونه حريف را هُل بدهد يا او را بكشد يا در مقابل حملات حريف چگونه ايستادگي نمايد كه تمامي اين مهارت ها احتياج به قدرت فراوان دارد. علاوه بر موارد گفته شده در تمرينات بدنسازي خاص جودو حركات قدرتي مثل انواع شناهاي روي دست، وزنه زدن هاي مختلف، هل دادن و كشيدن طنابها و لاستيك ها و ساير اجسام باعث افزايش قدرت بدني فرد مي شود. نظاميان با تمرينات جودو مهارت هاي قدرتي خود را پيشرفت داده و در ماموريت هايي مثل حمل تجهيزات بيشتر، حمل و بكارگيري سلاح هاي نيمه سنگين و سنگين، نبردهاي كوهستاني و بالا رفتن از صخره ها و كوه ها و حمل مصدوم و مجروح استفاده مي كنند.

 

 

گفتار چهارم: توان

اگر يك فعاليت قدرتي را بتوان با سرعت زياد انجام داد به اين شكل از فعاليت مهارت تواني گويند. از آنجا كه تمرينات سرعتي و قدرتي در بالا توضيح داده شد با جمع اين تمرينات مي توان قدرت تواني بدن سربازان را افزايش داد. در عمليات هاي ضد كمين يكي از مهمترين عواملي كه باعث مي شود ضد كمين به شكل مناسب اجرا شود و افراد از محاصره و كمين خارج شوند همين بحث مهارت هاي تواني است كه بايد نظاميان در كمترين زمان ممكن از حداكثر قدرت خود براي فعاليت هايي مثل خروج از خودرو و كاميون و بالا رفتن از ارتفاعات و كوه ها و سنگر گرفتن و اجراي آتش استفاده كنند.

 

 

گفتار پنجم: استقامت

اگر فرد بتواند يك حركت خاص را به دفعات و در فاصله زماني به نسبه طولاني انجام دهد مي گويند داراي استقامت بدني مناسبي است. يكي از مهارت هايي كه نظاميان در عمليات هايي مثل نبرد در كوهستان، نبرد در كوير و بيابان و عمليات ايذايي يا شناسايي در پشت خطوط دشمن بدان نياز دارند بحث استقامت بالاي بدني است. بدليل ماهيت فرسايشي بودن اين قبيل عمليات ها اگر سربازان از قدرت استقامتي مناسب برخوردار نباشند مأموريت با مشكل جدي مواجه مي شود و احتمال نابودي نفرات وجود دارد. در جودو بدليل اينكه زمان فعاليت اين رشته 5 دقيقه متوالي است و فرد مجبور است در 5 دقيقه نفس گير و طاقت فرسا با حريف خود بصورت گلاويزي در سرپا و خاك مبارزه كند از لحاظ استقامتي در سطح بالايي قرار مي گيرد.

 

 

گفتار ششم: واكنش

يكي از فاكتورهاي مهم آمادگي جسماني واكنش هاي سريع بدن است كه از هماهنگي بالاي عصب و عضله نشأت مي گيرد. زماني كه محركي سيستم عصبي را تحريك مي كند عضله بايد در كمترين زمان ممكن پاسخ مناسب را به آن نشان دهد به اين عكس العمل در اصطلاح واكنش مي گويند. اين قابليت واكنشي در صحنه هاي نبردهاي تن به تن و جنگ هاي شهري و تيراندازي هاي مستمر با اسلحه هاي متفاوت به اهداف متحرك و ثابت نقش اساسي را ايفا مي كند. در جنگ هاي شهري بدليل شكل ويژه ميدان نبرد كه مبارزه ي خانه به خانه انجام مي شود به محض مشاهده دشمن بايد اقدام به تيراندازي و نابودي او كرد و اگر كوچكترين تعللي رخ دهد فرد تبديل به تلفات جنگ مي شود. از طرفي در صورت غافلگير شدن و شروع تيراندازي در كمترين زمان مكان بايد فرد اقدام به سنگرگيري و تيراندازي متقابل نمايد. در تمامي اين حالات قدرت عكس العملي يا واكنش بدن است كه ضامن زنده يا مُرده بودن سرباز مي شود. در جودو بدليل اينكه دو حريف با هم گلاويز هستند و فاصله اي بين آنها وجود ندارد در صورت كوچكترين غفلت و اشتباهي فرد دچار بي تعادلي و در نهايت شكست مي شود از طرفي ديگر بايد به حركات و تكنيك هاي حريف هم واكنش مناسب نشان داد. اين شكل از تمرينات واقعي و فشرده يكي از بهترين روش هاي هماهنگي عصب و عضله و حركات واكنشي در نظاميان است.

 

 

گفتار هفتم: تعادل

حفظ مركز ثِقل بدن در جاي مناسب را تعادل مي گويند. مهم ترين اصل آمادگي جسماني تعادل است. اگر اين مهم وجود نداشته باشد عواملي مثل سرعت، قدرت و استقامت معنا ندارند پس تعادل يكي از زيرساخت هاي اصلي آمادگي جسماني است. نظاميان به اين ويژگي نياز خاصي دارند. در مأموريت هايي مثل عبور از موانع زميني، هوايي، دريايي، پرش با چتر و سقوط آزاد، تمرينات تكاوري و رِنجري مثل راپِل، نقاله، پل معلق، انواع تيراندازي هاي متحرك از روي موتور يا كاميون و ...

اين تعادل است كه حرف اول را مي زند سرباز تا زماني كه از تعادل مناسب برخوردار نباشد نمي تواند به سوي دشمن خود هدف گيري و تيراندازي كند. يكي از ويژگي هايي كه بصورت تخصصي در جودو تقويت مي شود همين تعادل است. در اصول جودو به فرد نحوه بر هم زدن تعادل حريف (كوزوشي) آموزش داده مي شود. جودو كار مي آموزد چگونه حريف قدرتمندتر از خود را بي تعادل و بي ثبات ساخته و او را براي انواع پرتاب هاي خود در سمت ها و زواياي مختلف آماده كند. هنگامي كه دو جودوكار در مقابل هم مي ايستند تمام تلاش هاي خود را به حفظ تعادل و ثبات متوجه مي كنند تا مبادا دچار بي تعادلي شده و مغلوب شوند پس تمرين جودو بصورت چشمگيري مي تواند به كارايي حفظ تعادل در مأموريت هاي خاص نظاميان كمك كند.

 

 

نتيجه گيري:

پس اگر نظاميان مهارت ها و فنون هنر رزمي جودو را به شكل مناسب تمرين كنند علاوه بر اينكه در درگيري هاي فيزيكي و نبردهاي تن به تن و دفاع در مقابل انواع حملات و همچنين طراحي روش هاي يورش به دشمن به استادي ماهر تبديل مي شوند در بحث آمادگي جسماني و فاكتورهاي موثر در آن هم به پيشرفت هاي شگرفي دست مي يابند كه در ماموريت هاي محوله خود مي توانند به بهترين نحو از آنها استفاده كنند.

 

 

مبحث دوم: دفاع شخصي ويژه نظاميان

نظاميان بنا به مأموريت ها و وظايف محوله خود بايد به انواع متفاوتي از مهارت هاي رزمي آشنايي و به آنها تبحر داشته باشند. به همان صورتي كه در هر مأموريت از تجهيزات و وسايل خاص آن مأموريت استفاده مي شود درباره مهارت هاي رزمي هم اين موضوع صدق مي كند و بايد مهارت متناسب با عمليات را بكار برد. اين موضوع را با ذكر مثالهايي تشريح مي كنيم. مثلاً‌ تكاوران نيروي دريايي بخاطر مأموريت هاي هجومي و آفندي كه بر عهده دارند بايد به روشهاي تهاجمي و يورشي و مهارت هاي از بين بردن حريفان مسلط باشند اين افراد بايد در برنامه تمريني خود بر روي فنون ضربات مرگبار، فنون بيهوش كردن و خفه كردن حريف، فنون شكستن مفاصل بدن حريف و فنون نحوه استفاده كاربردي از سلاح هاي سرد از قبيل كارد سنگري، سرنيزه، بيلچه، تبر، تمركز كرده و عمده مهارت هاي رزمي خود را معطوف اين دسته از مهارت هاي تهاجمي نمايند.

 

نيروهاي يگان ويژه پليس (نوپو) با طيف وسيعي از ماموريت هاي مختلف سروكار دارند. گاهي بايد در يك عمليات رهايي گروگان شركت كنند و گاهي در كنترل يك آشوب خياباني به همين دليل بايد از مهارت هاي رزمي خاص هر مأموريت استفاده كنند بطور مثال براي عمليات كنترل شورش و اغتشاشات خياباني در برنامه تمريني اين افراد بايد روشهاي مهار و كنترل حريف، خلع سلاح كردن حريف، فنون پرتابي، فنون مبارزه بر روي خاك، روشهاي ويژه دستبند زدن، روشهاي استفاده كاربردي از باتوم و تونفا و سپر و فنون قفل مفاصل دست و پا آموزش داده شود چون با توجه به مأموريت موردنظر احتياجي به روشهاي هجومي مثل ضربات دست و پا و فنون خفه كردن و شكستن مفاصل حريف نيست.

 

نيروي ويژه هوابرد (نوهد) بدليل مأموريت هاي خاص خود در پشت خطوط دشمن به منظور عمليات ايذايي يا شناسايي بايد از مهارت هاي خاصي در زمينه هنرهاي رزمي برخوردار باشند. اين افراد بايد با فرود در پشت خط دشمن نفرات دشمن را به اسارت گرفته و از آنان اطلاعات مهمي در جهت موفقيت در عمليات كسب نمايند بهمين دليل بايد از فنون ويژه بيهوش كردن دشمن و مهارت هاي مهار و كنترل حريف و خلع سلاح كردن او استفاده نمايند.

 

در بعضي مواقع ممكن است به خاطر موفقيت در مأموريت مجبور به از بين بردن دشمنان شوند در اينجا بايد با يك تغيير تاكتيكي شيوه مبارزاتي خود را تغيير داده و به سوي فنون تهاجمي مثل ضربات مرگبار دست و پا، فنون شكستن مفاصل و فنون استفاده كاربردي از سلاح هاي سرد رهنمون شوند.

 

نيروهاي رِنجر و تكاور در شروع عمليات ها بايد با هجوم مخفيانه به سنگرهاي اوليه دشمن آنها را غافلگير كرده و راه را براي ساير يگان هاي عمل كننده هموار نمايند. بخاطر دستيابي به اين هدف بايد از اصل غافلگيري و استتار استفاده كرده و با استفاده از فنون بيهوش كردن و خفه كردن دشمن و ضربات مرگبار دست و پا و استفاده كاربردي از سلاح هاي سرد دشمن را از پا درآورده و راه را براي ادامه عمليات هموار نمايند.

 

در جنگ هاي شهري بدليل شكل خاص نبرد و حجم وسيع تهديدات بايد با توجه به نوع تهديد از مهارت متناسب با آن تهديد استفاده كرد. بطور نمونه ممكن است در حياط خانه اي با يك نفر از افراد دشمن درگير شويم در اينجا فنوني كه قابليت استفاده دارد كاملا متفاوت با حالتي است كه در مقابل چند نفر از افراد دشمن هستيم در حالت اول مي توانيم حتي از فنون مبارزه در خاك استفاده كنيم و دشمن را در خاك از بين ببريم ولي در حالت دوم و در مقابل چند نفر اين فنون قابليت اجرا ندارد چون به محض اينكه از اين مهارت ها استفاده كنيم در مقابل حريفان مغلوب مي شويم.

 

گاهي در صحنه نبرد با حريفي دست خالي مواجه هستيم و گاهي دشمن مسلح به سرنيزه يا كارد سنگري يا بيلچه است گاهي اوقات هم دشمن از اسلحه خالي خود بعنوان سلاح سرد استفاده مي كند. در تمامي اين حالات فنون متناسب با خود اين تهديدها بايد استفاده شود و گرنه نتيجه مبارزه به ضرر ما تمام مي شود پس در يك نتيجه گيري مي توان گفت در برنامه تمريني نظاميان اعم از نيروهاي رنجر، تكاور، ويژه، مخصوص، هوابرد، تفنگداران دريايي، و حتي نظاميان معمولي بايد انواع روشهاي تهاجمي و تدافعي آموزش داده شود و افراد با توجه به ماموريت محوله از فنون خاص آن مأموريت استفاده كنند.

 

حال بعد از تشريح ماهيت فنون موردنياز نظاميان بايد به اين نكته توجه كرد كه چرا نظاميان جودو را به عنوان رشته اول و اصلي خود برگزيده اند. يكي از افتخاراتي كه نظاميان بدان مي بالند آرم و علامت ويژه جودو است كه بصورت يك شمشير و نوشته كلمه جودو بر روي بازوي راست خود مي چسبانند حال در ادامه دلايل اين انتخاب را بيان مي كنيم. در بدو ورود به جودو، هنرجو روشهاي اداي احترامات اعم از ايستاده و نشسته را مي آموزد كه در اين شكل از احترامات فلسفه ي استاد و شاگردي نهفته است و اين به نوعي تداعي كننده فرهنگ مادون و مافوقي را در اصول نظامي بيان مي كند و اين اصل مهم يادآوري مي شود كه تحت هر شرايطي بايد به مافوق خود احترام گذاشت بعد از اداي احترامات نوبت به يادگيري روشهاي افتادن اَمن مي شود كه انواع اُفت ها و غَلت هاي رزمي را شامل مي شود و در تمامي حالات و سَمت ها و زاويه ها قابليت اجرايي دارد.

 

با يادگيري اين دسته از فنون جودو كار مي آموزد كه چگونه پرتاب شود و به زمين بيفتد ولي آسيبي نبيند از اين مهارت يگان هاي ويژه در هنگام افتادن از روي ديوارها و موانع، خروج ناگهاني از خودرو و كاميون و پرش هاي كوتاه از هلي كوپتر، خيزهاي 3 و 5 ثانيه، استفاده مي كنند. با فراگيري اين دسته از مهارت ها هنرجو ديگر از افتادن و ضربه خوردن و پرت شدن ترسي ندارد و با خيالي آسوده به يادگيري فنون پرتابي مي پردازد. پس از اين مرحله انواع مختلف روش هاي راه رفتن و حركت كردن در جودو را مي آموزد كه چگونه با استفاده از روش هاي حركت دادن حريف او را به حالت بي تعادلي و بي ثباتي رسانده و براي اجراي نقشه ها و تكنيك هاي خود او را آماده كند. از اين مهارت راه رفتن جودو يگان هاي نيروي مخصوص در ورود به اماكن و ساختمان ها و حالت هاي مختلف تيراندازي استفاده مي كنند. يكي از مهارت هايي كه در همان مراحل اوليه در جودو آموزش داده مي شود بحث مهارت هاي تاي ساباكي يا فنون جابجايي بدن است.

 

جودوكار با استفاده از اين فنون مي آموزد چگونه بدن خود را براي اجراي تكنيك ها و تاكتيك ها آماده كند و خود را در موقعيت مناسب قرار دهد از طرفي با استفاده از فنون تاي ساباكي به راحتي مي توان انواع ضربات اعم از مشت و لگد و انواع پرتاب ها و انواع حملات با سلاح هاي سرد را دفاع و از نيروي حريف به سود خود بهره برد.

 

در مرحله بعد اولين فنون پرتابي آموزش داده مي شود كه در ابتداي امر فن ايپون سويي ناگه بعنوان نماينده فنون ته وازا، فن اُگوشي بعنوان نماينده گوشي وازا و فن اوسوتوگاري بعنوان نماينده آشي وازا تدريس مي شود در باب اهميت اين دسته از فنون پرتابي بايد گفت اين سه تكنيك از ساده ترين و كاربردي ترين فنون در جودو است و در ابتداي ورود هنرجو به باشگاه تدريس مي شود ولي در ساير رشته هاي رزمي فرد بعد از دستيابي به كمربندهاي مشكي و شروع براي يادگيري فنون دفاع شخصي تازه شروع به آموزش اين سه تكنيك مي كنند در حالي كه مهارت هاي افتادن اَمن را هم فرا نگرفته اند پس در همين ابتداي امر مي توان به عظمت و غني بودن هنر جودو پي برد. بعد از فراگيري فنون پرتابي اوليه با توجه به توانايي ها و نيازهاي يگان موردنظر ساير فنون پرتابي هم آموزش داده مي شود.

 

در ادامه آموزش و به موازات فراگيري فنون پرتابي چند دسته ي منتخب از فنون مبارزه در خاك هم آموزش داده مي شود كه به مهارت هاي مهار و فلج كردن حريف در خاك كمك مي كند و بيشتر روش هاي مهار مجرم يا دشمن و نحوه دستبند زدن به آنها از اين دسته از فنون گرفته شده است. در كنار اين مهارت هاي رزمي بايد فنون خفه كردن و قفل و شكست مفصل هاي حريف را هم يادآور شد جودوكار با يادگيري اين دو روش منحصر به فرد و راز آلود مي آموزد چگونه دشمنان قوي تر و بزرگتر از خود را به راحتي و با كمترين نيرو در مرحله اول تحت كنترل درآورد و در مرحله دوم در صورت نياز از بين ببرد اين دو دسته از فنون هم در سرپا و هم در خاك قابليت عملياتي دارند و جزء برنامه ثابت تمريني يگان هاي تكاوري در سرتاسر دنياست.

 

در كنار اين مهارت، فنون ضربات مرگبار و خطرناك دست و پا كه بنام آتمي وازا مشهور است را هم بايد بيان كرد. جودو كار با تمرين اين مهارت ها مي آموزد چگونه با استفاده از ضربات سلاح هاي كاربردي بدن در وهله اول خود را از حملات حريف رهايي بخشد و در وهله دوم چگونه با آنها حريف را ناتوان و نابود كند.

در شروع مبارزات و درگيري ها اين فنون جايگاه ويژه اي دارند. اين دسته از فنون بدليل ماهيت خطرناكي كه دارند كمتر در اذهان عمومي مورد بحث واقع مي شوند و بيشتر در مكان هاي خاص و توسط افراد خاص آموزش داده مي شود و جزء جدايي ناپذير برنامه تمريني تكاوران نيروي دريايي و نيروهاي ويژه هوابرد (نوهد) است.

 

بعد از آموزش مهارت هاي دست خالي نوبت به روش هاي استفاده كاربردي از سلاح هاي سرد مي شود كه سلاح هايي از قبيل شمشير، شمشير چوبي، چوب، چماق، كارد سنگري، تبر، بيلچه، سرنيزه، اسلحه خالي بعنوان سلاح سرد آموزش داده مي شود كه در صورت رويارويي با حريف مسلح يا دشمنان متعدد اقدام به استفاده از اين فنون ويژه نماييم.

 

بعد از اين مهارت ها فرد با استفاده از فنوني كه آموخته قادر است به راحتي در كليه نبردهاي رزمي اعم از درگيري هاي فاصله نزديك، متوسط، دور و نبرد با سلاح هاي سرد شركت كند و از سويي نحوه استفاده موثر از انواع سلاح هاي سرد را هم آموخته كه در دفاع شخصي مي تواند استفاده كند. به همين دليل است كه انتخاب اول ارتش هاي دنيا فقط جودو است.

 

به همان صورتي كه در هر مأموريت از تجهيزات و وسايل خاص آن مأموريت استفاده مي شود درباره مهارت هاي رزمي هم اين موضوع صدق مي كند و بايد مهارت متناسب با عمليات را بكار برد.

نظرات

 • رضا 1394-05-20 12:50
  سلام من الان ۲۴سالمه میخوام تازه جودو رو شروع کنم؟ میشه یا خیلی دیر شده البته قبلا مدتها باشگاه بدنسازی و زورخانه میرفتم
 • محدثه صالحی 1394-03-25 14:54
  سلام تشکرمیکنم خیلی مطلب خوبی بود.یاعلی
 • محمد بلواسی 1394-03-02 10:08
  مرحبا عالی بود من خودم مشغول آموزش وترویج این رشته بین ارتش هستم امیدوارم همه با جودو اشنابشن.
 • محمد بلواسی 1394-03-02 10:08
  مرحبا عالی بود من خودم مشغول آموزش وترویج این رشته بین ارتش هستم امیدوارم همه با جودو اشنابشن.
 • محمدبلواسی 1394-03-02 10:04
  سلام این ورزش تو ارتش درجه بالایی داره ولی خوب بین مردم تبلیغ نشده و راجع به عمقش چیزی نمیدونند که دریای تکنیک وعلم توشه
 • حجت الله مرادی 1394-02-19 11:34
  با سلام خدمت اقای ناصری و تشکر از زحمات ایشان در ورود به بحث اموزش متن درج شده بیشتر کاربرد نظامی داشته پیشنهاد مینماید با استفاده از دانش خود مطالب مورد استفاده نونهالان و نوجوانان تهیه تا بیشتر مورد کاربرد این قشر قرار گیرد
 • حجت الله مرادی 1394-02-19 11:34
  با سلام خدمت اقای ناصری و تشکر از زحمات ایشان در ورود به بحث اموزش متن درج شده بیشتر کاربرد نظامی داشته پیشنهاد مینماید با استفاده از دانش خود مطالب مورد استفاده نونهالان و نوجوانان تهیه تا بیشتر مورد کاربرد این قشر قرار گیرد
 • محمد علي خالقي مقدم 1394-02-17 15:19
  با سلام و عرض ادب.
  با تشكر از مقاله جامع و كامل شما با ارزوي موفقيت روز افزون براي حضرت عالي.
 • محمد خالقی مقدم 1394-02-17 15:08
  با سلام و عرض ادب خدمت جناب احسان ناصری.
  با تشکر از مقاله جامع و کامل شما ارزوی موفقیت روز افزون برای حضرت عالی دارم.
 • علی آمنی فرد 1394-02-17 07:46
  باعرض سلام واحترام/ با تشکر از سنسی خیلی عالی و جالب بود .
  کاش برای مطالعه بیشترمنابع رو هم ذکر میکردین . ممنون
 • علی آمنی فرد 1394-02-17 07:46
  باعرض سلام واحترام/ با تشکر از سنسی خیلی عالی و جالب بود .
  کاش برای مطالعه بیشترمنابع رو هم ذکر میکردین . ممنون
 • علی آمنی فرد 1394-02-17 07:24
  با عرض سلام و ادب و احترام/ با تشکر فراوان از سنسی خیلی عالی و جالب بود .
  کاش چند منبع برای مطالعه بیشتر در این خصوص ذکر میکردین .
 • علی آمنی فرد 1394-02-17 07:13
  با سلام وعرض ادب و احترام . ممنون سنسی خیلی عالی و جالب بود .
  ولی کاش در انتها چند منبع برای مطالعه بیشتر ذکر می کردین .
 • مقداد رحمانی 1394-02-17 07:11
  عالی عالی عالی بود..
 • حاج حسن 1394-02-16 17:08
  آقا احسان عزیز مقاله جامع و کاملی بود . خیلی استفاده کردم .
  ممنون
 • محمد مصلحی 1394-02-16 13:39
  با سلام و احترام
  مقاله بسیار جامع و کاملی بود،ان شالله موفق باشید
 • احسان ناصری 1394-02-16 10:29
  ممنون از کلیه دوستان بخاطر اظهار لطفشان
  شماره تماس بمنظور تبادل اطلاعات و همکاری با سایر دوستان
  09357954427
 • محمد حسن مجلسی 1394-02-14 18:03
  مرحبا. عالی بود. دوست عزیز شما نظامی هستید که به این مبحث علاقه نشان دادید؟ در صورتیکه نیاز بیشتری نسبت به بالاتر بردن اطلاعات ماموریت های این عزیزان و تطبیق ان با رشته های رزمی داشتید در خدمتم و میتوانید با جی میل یا حضوری همکاری کنیم.
 • حمید مقومی 1394-02-14 17:40
  باسلام وعرض ادب خدمت کلیه اساتیدوجودوکاران گرامی
  خیلی عالی بود
  به نظرم این مقاله ها خیلی کم ارائه میشه. باشد که در همه زمینه ها اعم از تمرینات بدنسازی ، تمرینات تخصصی تکنیک ها ، رژیم های غذایی مناسب این ورزش ، نظامی ، مسابقات و آسیب های احتمالی مسابقات و تمرینات ارائه شود. چون این مقاله ها تاثیرات به سزایی در مسیر درست ورزش کردن دارد.
  ممنون از شما استاد عزیز
ثبت نظر جدید

سخن رئیس فدراسیون

سخن روز

 • اللهم صل علی محمد و آل محمد

پربازدیدترین اخبار

برنامه های پیش روی داخلی

برنامه های پیش روی خارجی