1398-04-17 15:42
دبیر کمیته آمار، اطلاعات و مستندات معرفی شد

با پیشنهاد رئیس کمیته آمار، اطلاعات و مستندات فدراسیون جودو، جوجیتسو و کوراش ، دبیر این کمیته حکم انتصاب خود را از آرش میراسماعیلی دریافت کرد.

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون جودو، جوجیتسو و کوراش، بنا به پیشنهاد رئیس کمیته آمار ، اطلاعات و مستندات فدراسیون جودو، جوجیتسو و کوراش، آرش میراسماعیلی رئس فدراسیون، محمدرضا خانی را به عنوان دبیر این کمیته منصوب کرد.

پیش از این علیرضا خانی به عنوان رئیس کمیته آمار، اطلاعات و مستندات معرفی شده بود.

محمدرضا خانی برای مدت دو سال این سمت را بر عهده گرفت.