1397-10-27 10:10

به گزارش روابط عمومی هیات جودو، جوجیتسو، دفاع شخصی و کوراش استان خوزستان، دکتر حبیب اله فضل اله پور رییس هیات جودو، جوجیتسو، دفاع شخصی وکوراش استان خوزستان طی حکمی«محمد محبی نورالدین وند»را به عنوان سرپرست هیات جودو، جوجیستو،دفاع شخصی و کوراش شهرستان مسجدسلیمان منصوب کرد.