1397-03-18 22:47

در روز جمعه مورخ 97،3،18 تمرین مشترک پیشکسوتان در محل خانه جودو برگزار شد .