1397-03-18 22:01

در روز پنجشنبه مورخ 97،3،10 ریاست اداره ورزش و مسئولین هیاتهای ورزشی شهرستان مبارکه با فرماندار جدید جناب مهندس حمید عصارزادگان دیدار کردند .