1396-12-11 13:31

تمرین مشترک بین تیم های نور و چالوس با حضور دکتر قدمی ریاست محترم هیات جودو ، جوجیتسو و کوراش استان مازندران و آقای احمد دیوسالار رئیس کمیته اقتصادی استان در روز پنجشنبه 10 اسفندماه