1396-12-11 13:12

قهرمانان و مدال آوران پر افتخار آسیا سال 95 - 96 در فدراسیون جودو از انجمن جوجیتسو مازندران :

 

آقایان :

مسعود حسن زاده

صابر فقیه

محمد احمدی

حمید جورسرای

مهدی جورسرای

محمدمتین افسری