1396-12-11 13:04

دعوت از امیرحسین ملک جودوکار نوجوان مازندرانی در اردوی تیم ملی نوجوانان به میزبانی زنجان  که از تاریخ 14 اسفندماه لغایت 21 اسفندماه در زنجان برگزار میگردد .