1396-10-14 20:53

نشست شورای فنی جودو استان گیلان برای

بررسی و برنامه ریزی مسابقات پیشرو

در محل مدرسه جودو گیلان در مجموعه ورزشی یادگار امام رشت

روابط عمومی جودو استان گیلان