1396-10-14 20:46

نشست آشنایی با اهداف و کارکردهای حوزه های ورزش و جوانان با حضور روسا و متخصصان ودست اندر کاران جامعه ورزش استان وبا دعوت ازآقای رمضان پوریوسفی رئیس و خانم پیربازاری نائب رئیس و آقای سیامک طالبی دبیر هیات جودو استان گیلان

 دردانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیلان

روابط عمومی جودو استان گیلان