1393-02-08 02:24
اعضای هیئت رئیسه

 

نام و نام خانوادگی: آرش میراسماعیلی

سمت : رئیس فدراسیون 

 

نام و نام خانوادگی: منصور عبدی

سمت :  سرپرست نایب رئیس

 

 

                                                             نام ونام خانوادگی :صدیقه کعبی زاده                                                           

سمت: سرپرست نایب رئیسی

 

نام و نام خانوادگی: مهدی درخشنده بخت

سمت : سرپرست دبیری فدراسیون 

  

نام و نام خانوادگی: محمد حسین شیرازیان

سمت :  خزانه دار