1396-02-06 19:43
هفت مهارت رهبری که اغلب مدیران فاقد آن هستند / محمد بلوطی

نشریه فوربس در یکی از شماره های سال 2016 خود به هفت مهارت و ويژگي رهبری اشاره نموده که اغلب مدیران، فاقد آن می باشند، این هفت مهارت را به قلم محمد بلوطی دبیر فدراسیون می خوانیم.

 

‎دریافت دیدگاه ها و نقطه نظرات دیگران

‎توانند دنیا را از نگاه ذینفعان مختلف سازمان همچون مشتریان، هیات مدیره، کارکنان و نهادهای قانونگذار ببینند‎بسیاری از مدیران نمی.

 

کنترل هیجانات و احساسات

مدیران موفق، زمانی که در موقعیت ناراحت کننده و یا خوشحال کننده ای قرار میگیرند، نفسی عمیق کشیده و هیجانات خویش را کنترل می کنند. 

 

کنجکاوی مفهومی

 

مدیران موفق زمانی که در برابر ایده ای جدید قرا می گیرند، دوست دارند بیشتر در مورد آن بدانند، اما مدیران ضعیف معمولا با گفتن جمله هایی چون سیاست شرکت، اجازه چنین کاری نمی دهد، و یا اینکه این تصمیم به شما ربطی ندارد، کنجکاوی خاصی در برابر ایده های جدید از خود نشان نمی دهند.

 

تفکر انتقادی

تفکر انتقادی برای همه مهم است، اما اهمیت آن قطعا" برای افرادی که گروهی از مردم را مدیریت می کنند، بیشتر است.‎

 

 تفکر سیستمی

مدیران ضعیف، توانایی دیدن رابطه و وابستگی میان مسائل مختلف و حل یکپارچه آنها را ندارند، در نتیجه بیشتر به دنبال حل یک مسئله در فضای ایزوله هستند، چنین راه حل هایی معمولا پایدار نخواهد ماند.‎ ‎

 

فروتنی

مدیران قوی اغلب باور دارند که پاسخ همه مسائل را نمی دانند و به عقل جمعی و مشورت محتاج هستند، آنها خود را خردمندتر و باهوش تر از سایرین نمی دانند.

 

مربیگری

مربیگری، هنر گوش دادن و همدلی است، مدیران ضعیف، اغلب بر دستورات مدیریتی و قوه قهریه تکیه دارند تا انجام فرایند مربیگری.