1393-04-07 05:21

برگزاری اولین کارگاه آموزش طراحی وبرنامه نویس بدنسازی در دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شهید چمران اهواز در مورخه 93/03/02 توسط دکتر محمدپور برگزار گردید که تعدادی از مربیان آقا و خانم جودو استان خوزستان در این کارگاه شرکت کرده اند.