1393-03-28 04:05
 ویژگیهای مربیان جودو (قسمت چهارم)

استاد حجت اله مرادی، رئیس کمیته آموزش در ادامه معرفی خصوصیات ویژه مربیان جودو ، چهارمین قسمت این مقاله را منتشر کرد.

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون جودو و کوراش و به نقل از حجت اله مرادی، رئیس کمیته آموزش، مربیان جودو کشور باید از این خصوصیات برخوردار باشند:

 

1-      مربی باید انجام هر اقدام تکنیکی ، تاکتیکی که از شاگردان خود انتظار دارد ، آمادگی آن را در شاگردان خود به وجود آورده باشد.

 

2-      چنانچه افرادی دارای رکورد کاری، توقف یا نزول می شوند برنامه تمرینی آنان را تغییر دهد.

 

3-      در قبال آموزش داده شده بی تفاوت نبوده و نتیجه آموزش خود را هرچند وقت یک بار ارزیابی نماید.

 

4-      پاداش و تنبیه را در دستور کا ر قرار داده و به مواقع لزوم اعمال نماید.

 

5-      قاطع و درستکار باشد ، هرگز روشهای غیرمعمول ورزشی و اخلاقی ناپسند را سرلوحه کار خود قرار ندهد.

 

6-      افراد ، قابلیت های گوناگونی دارند ، نمی توان همه به یک شیوه برخورد کرد، تبعیض اصولی و منطقی را اجرا و عدالت را به شکل واقعی آن در دستور کار قرار دهد.

 

7-      هرگز طرفداری بی دلیل و غیرموجه از شاگردان خود ننماید.

 

8-      به شکست ها و عدم موفقیت افراد زیردست خود توجه نموده در زمانی ه آنان تلاش خود را نموده اند نباید به صورت غیراصولی سرکوب یا سرزنش شود.

 

9-      در پیروزیهای افراد زیردست آنها را کنترل نموده تا پیروزی تبدیل به غرور نشود.

 

10-  ضمن دادن آموزش توسط خودش به افراد مستعد تحت نظر خود نیز فرصت آموزش را داده و از آنان نیز در برنامه های خود کمک بگیرد.