1394-12-24 01:32
موفقیت 15 نفر از دفاع شخصی کاران استان خراسان جنوبی در آزمون های ارتقای کمربند در سال 94

به گزارش روابط عمومی هیئت جودوی استان خراسان جنوبی: 15 نفر از دفاع شخصی کاران استان خراسان جنوبی در آزمون های ارتقای کمربند در سال جاری موفق به اخذ کمربندهای این رشته رزمی در دان های 1 تا 4 گردیدند. مهندس مسعود مستقیم مسئول روبط عمومی هیئت جودوی استان خراسان جنوبی با بیان انجام اقدامات و فعالیت های برجسته دفاع شخصی کاران استان خراسان جنوبی در سال جاری افزود با پیگیری های انجام گرفته از جانب ریاست محتررم هیئت جودوی استان خراسان جنوبی استاد علی تهوری ،             در سال جاری تعداد 5 نفر از مربیان این هنر زیبای رزمی نیز با حضور در دوره های مربیگری سایر استان های کشور موفق به اخذ گواهینامه مربیگری در این رشته رزمی گردیدند.