1394-11-23 11:40
برگزاری  آزمون دان 1 تا 5 به میزبانی بیرجند

با حضور استاد تهوری و استاد زور نمایندگان فدراسیون جودو آزمون کمربند مشکی جودو از دان 1 تا 5 به میزبانی مدرسه جودو بیرجند برگزار گردید . در این آزمون تعداد 32 شرکت کننده از خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان حضور داشتند .