1393-03-12 09:51
برنامه تمرینی در اردوی مشترک

اردوی مشترک آنتالیا ترکیه درحالی با حضور جودوکاران ایران برگزار شد که برنامه تمرینی این اردو را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.