1394-05-07 19:22
قابل توجه كليه شركت كنندگان در استاژداوري

قابل توجه كليه شركت كنندگان در استاژداوري

كليه شركت كنندگان در استاژداوري 94/5/8 مي بايست جهت ثبت نام به دفتر هیأت مراجعه نمايند

مدارك لازم جهت ثبت نام

اصل و كپي كارت ملي

مبلغ 200/000 ريال وروديه

ضمنآ داشتن لباس جودو الزامي مي باشد