1394-05-07 19:18
كلاس داوري درجه 2و3در باشگاه شهيد كيانپور برگزار گردید.

كلاس داوري درجه 2 و 3 در باشگاه شهيد كيانپور برگزار مي گردد.

چهارشنبه 94/5/7 كلاس داوري درجه 2 و 3 ساعت 8:30 در باشگاه شهيد كيانپور برگزار گردید.

آدرس: كرج- ميدان امام حسين (ع)- بلوار هفت تير - باشگاه شهيد كيانپور