1394-05-07 19:10
رقابتهاي ليگ برتر نوجوانان برگزار گرديد.

رقابتهای لیگ برتر نوجوانان برگزار گردید

در مرحله مقدماتي رقابتهاي ليك برتر نوجوانان كه با حضور 14تيم جمعه مورخ 94/5/2در سالن شهيد افراسيابي برگزار گرديد، درپايان تيمهاي شهرداري گرمدره و آموزش وپرورش اين استان به دور نهايي اين رقابتها صعود كردند.