1394-03-26 01:06
نصب بنر استعداد یابی جودو  در محل پایگاه قهرمانی مجموعه خاتم الانبیاء شهرستان بیرجند

 بنر استعداد یابی جودوهمزمان با طرح استعدادیابی ورزشکاران بیرجند   در محل پایگاه قهرمانی مجموعه خاتم الانبیاء  نصب گردید