1394-02-14 08:27
نقش تمرینات استقامتی در جودو (قسمت دوم)

به گزارش روابط عمومی فدراسیون جودو و کوراش ، محمد منصوری، مربی بین المللی جودو و کارشناس ارشد فیزیولوژی کاربردی ورزش قسمت دوم مطلب آموزشی خود با نام نقش تمرینات استقامتی در جودو را ارائه دادند.

 

 

در تحقیقی که بر روی 15 جودوکار حرفه ای در کشور ژاپن انجام شد, پس از 20 دقیقه گرم کردن بدن آنها یک جلسه تمرین دو استقامتی 30 دقیقه ای را اجرا کردند که نتایج بدست آمده حاکی از میزان لاکتات آنها بود, پس از تناوب فعالیت یک دوره استراحت 15 دقیقه ای برای این بازیکنان در نظر گرفته شد, تناوب های تمرینات استقامتی با شدت معمولی انجام می شدند, اولین نوبت اندازه گیری لاکتات بعد از 15 دقیقه تمرین استقامتی بود, نوبت دوم 30 دقیقه و نوبت سوم بین دو تناوب و نوبت چهارم در پایان تمرین انجام شد , این را باید بدانیم که محرک تمرینی یک جلسه تمرین استقامتی وقتی کفایت می کند که مقادیر لاکتات به 2 تا 4 میلی مول در لیتر برسد, در مورد 12 نفر از 15 جودو کار شدت خیلی کمتر از شدت استقامتی بود , تنها 3 نفر از جودو کاران با شدت مناسب دویده بودند,

 

چنانچه غلظت لاکتات خون کمی بالاتر از 4 میلی مول در لیتر باشد عوارض چندانی نخواهد داشت, وضعیت مطلوب آنست که ضربان قلب آستانه جودوکار درحال دویدن بخوبی تعیین گردد تا شدت مناسب برای تمرین تعیین گردد,از پژوهش حاصل به این نتیجه رسیدند که تمرینات استقامتی برای سیستم قلبی- عروقی جودوکاران پایین بود که آنها نتوانسته بودند بشدت آستانه برسند, اما در تحقیقی مترادف با این تحقیق جودو کاران دویده شده را با جودو کاران بدون تمرینات دویدن بصورت استقامتی در مسابقه ای شرکت دادند, تا زمان عادی مسابقه هردو جودو کار برحسب تکنیک و قدرت برنده میدان بودند اما زمانی که بصورت تعیین شده و برای آزمایش به تایم آخر اضافه شد,نشان داد جودو کاران با تمرینات استقامتی برتری نسبی داشتند حتی آنهایی که زیر شدت مورد نظر دویده بودند, هرچه تایم زمان آخر بازی را اضافه کردند برتری جودوکاران با تمرینات استقامتی مشهود تر شد.

یکی از نتایج مهم که در تحقیقات تمرینات استقامتی برروی جودو کاران بدست آمد نشان داد که بین قدرت,سرعت و استقامت ارتباط بسیار نزدیکی وجود دارد اما در یک سری از تحقیقات بر روی تمرینات ترکیبی قدرتی و استقامتی تاکید فراوان شده است و این نشان می دهد که تمرینات ترکیبی قدرتی و استقامتی برروی بهبود توان هوازی یا قدرت عضلانی اثر منفی ندارد و همچنین برنامه تمرینات قدرتی و انعطاف پذیری را تهدید نمی کند,"ترکیب استقامت و قدرت,استقامت عضلانی را بوجود می آورد" اما باید در نظر گرفت که جودو یک ورزش توانی و سرعتی است و پیش نیاز رسیدن به توان,بالا بودن استقامت است.

 

نتیجه گیری مهم:

 

تمرینات استقامتی با توجه به بالا بردن ظرفیت هوازی یکی از تمرینات اصلی در ورزش جودو باید مورد توجه قرار گیرد, ترکیب این نوع تمرینات با تمرینات قدرتی و توانی یکی از بهترین روشها برای بهبود عملکرد جودو کاران است,تمرینات بالا بردن ظرفیت هوازی و بی هوازی و بالا بردن قدرت ورزشکار , یکی از بهترین روش ها در بهبود عملکرد جودوکاران می باشد

 

Reference

 

1-   h heydmari.Jfreund.SH boutcher. The effect of resistance intermittent exercise on body composition players in university ofAustraliavol.10,no.3,pp.313-432 2008

2-   K,shaw ,H ,Gennet ,P. Orourke, and C ,Del mar, effect resistance Exercise for overweight or obesity on, John Wiley &Sons,2006,The Cochrane collaboration

3-   T, Wu ,X Gao ,M. Chen, and R.M .van dam, ”long term effectiveness of for weight loss” a meta-analysis :obesity managem Obesity Reviews,vol.10,no.3,pp.313-323,2009

4-   Stephen H .Boutcher “Resistance Intermittent Exercise and endurance ” school of medical sciences ,faculty of medicine, university of new south wales, Sydney ,Australia received 3june 2010,accepted 5 october 2010

5-Abdelsalam Al-naddaf and Ibrahim dabayebeh” The Effect Resistance exersize and Low Intensity Exercises On Body Fat and Weight Reduction”Educational sciences for soccer