1393-10-23 16:47
 جلسه کمیته انضباطی  استان البرز برگزار گردید

روز سه شنبه با حضور رییس  ، نایب رییس ، دبیر ، مسئول کمیته انضباطی و مسئول برگزاری لیگ استان البرزجلسه کمیته انضباطی پیرامون تخلف یکی از شرکت کنندگان در لیگ استان و سرپرست تیم برگزار گردیدو رای مقتضی در این رابطه صادر شد.