1393-09-09 15:40
برگزاری جلسه کمیته ها و مسئولین هیات جودو شهرستانهای استان البرز

در این جلسه مسئولین کمیته ها گز ارش عملکرد شش ماهه اول سال را ارائه نمودند و برنامه های پیش رو را اعلام کردند. این جلسه با حضور رئیس و دبیر و نایب رئیس و مسئولین کمیته ها وشهرستانهای استان البرز برگزار شد.