1393-07-23 09:24
تعادل در ورزش جودو  (قسمت دوم)

به گزارش روابط عمومی فدراسیون جودو و کوراش، استاد حجت اله مرادی رئیس کمیته آموزش دومین قسمت از مطلب آموزشی تعادل در ورزش جودو را ارئه داد:

 

در قسمت اول شیوه های مختلف تای ساباکی توضیح داده شد و در این بخش به نحوه اجرای صحیح تای ساباکی می پردازیم.

 

فراگیری هر موضوعی از جمله، تای ساباکی نیاز به تمرین و ممارست دارد ، این تمرینات را باید در همه اشکال آن بارها و بارها به صورت انفرادی و دو نفره انجام دهیم ، ضمن نظارت مربیان تای ساباکی را اوچی کومی نماییم تا بتوانیم به سهولت برروی تاتامی به جهات مختلف جابجا شویم، توجه کنید ضمن حرکت سینه و انگشتان پاها باید در تماس با تاتامی باشد و این سرخوردن با سهولت و روانی انجام می گیرد ، در حین حرکت به راحتی تنفس نموده غیر از پاها که به علت حرکت قدری منقبض است، بقیه عضلات در انبساط کامل باشد و آنقدر تمرین کنیم تا به مهارت منجر گردد.

 

در تمرینات انفرادی این حرکت دقت خود ما ، عامل اصلی است تا ریزه کاریهای آن در نظر گرفته شود.

در تای ساباکی حرکت بدون رعایت اصل تعادل فاقد ارزش بوده باید دقت داشته باشیم ، نیروهای وارده بر مرکز ثقل که قبلا توضیح داده شد صفر و تحت کنترل باشد.

 

انجام تمرینات تای ساباکی بایستی دائم و در جهات مختلف متغیر باشد و مرتب در زوایای مختلف تغییرجهت داده شود.

 

تمرینات دونفره تای ساباکی

هماهنگی و موزون بودن حرکات در تمرینات دو نفره از اهمیت بالایی برخوردار بوده و بایستی موزون و دارای آهنگ باشد و برای رسیدن به این هماهنگی باید بین هر دو نفر همکاری کامل صورت گرفته اوکه به طور کامل در اختیار توری و باعث روانی حرکت او گردد تا نتیجه قابل قبول به دست آید.

 

در تمرینات دو نفره یک نفر تکنیک را نمایش می دهد ، نفر دوم که مدافع تای ساباکی متناسب با تکنیک مهاجم را به شکل دفاع یا ضد حمله اجرا می کند.

شکل دیگر تای ساباکی در قالب اوچی کومی در هر تکنیک به کرات انجام می شود، به عنوان مثال برای اجرای تکنیک سئوناگه نیاز به جابجایی مهاجم در قالب تای ساباکی است ، این تای ساباکی منحصر به مهاجم بوده و در همین حرکت مدافع دو تای ساباکی مختص خود را در قالب دفاع و یا ضد حمله اجرا می کند که این تای ساباکی نیز مختصات خود را دارد ، حتی با تغییر مهاجم یا مدافع می توانند تغییر کند.

تای ساباکی مهاجم باید منجر به بی تعادلی اوکه و رسیدن به مرحله پرتاب شود ولی تای ساباکی مدافع باید حمله مهاجم را دفع نموده و یا او را بدل نماید.

 

این عملیات باید روی تکنیک های مختلف تمرین و اجرا شود ، ضمن اینکه می توانیم در فصل مسابقات تای ساباکی را روی تکنیک های تخصصی خود بیشتر تمرین کنیم، تا به عنوان توری تسلط لازم را در این تکنیکها به دست آوریم .

 

در قالب اوکه با شناختی که از افراد و تکنیک های آنها داریم و توجه به تکنیک های کاربردی می توانیم در این زمینه نیز آمادگی لازم را کسب نماییم.

توجه داشته باشیم، ما آنچه را که قبلا کاشته ایم درو خواهیم کرد ، نابرده رنج گنج میسر نمی شود، پس انجام تمرین و باز هم تمرین مهارتها را پیشرفت داده و نهادینه خواهد نمود ، تکرار حرکت آن را در بدن ذخیره نموده و در زمان نیاز در کوتاهترین فرصت پاسخ خواهد داد ، توجه ویژه به اصول تای ساباکی در تمرینات دو نفره و تداوم آن کمک شایانی به آمادگی ذهنی و بدنی خواهد نمود پس تای ساباکی مهم است تمرین کنید تا به مهارت تبدیل شود.

یکی از دستور کارهای جودو استفاده از انرژی رقیب بر علیه خودش است و این امر در صورتی اتفاق خواهد افتاد که در پاسخ به حملات ریف با یک تای ساباکی زیبا و موثر ، هدف گیری مهاجم را بر هم زده و از شناور بودن وی در هنگام حمله نتیجه را به نفع خود تغییر می دهیم.

 

نقطه نظرات شا اساتید و خوانندگان محرم این مقالات آموزشی بدون شک راهنمای بنده حقیر خواهد بود.