1393-02-17 09:18
بازدید دبیرفدراسیون از کلاسهای آموزشی استان اصفهان

کلاسهای داوری درجه 3 و دان یک تا 3 قرار است به میزبانی هیئت جودو اصفهان برگزار شود و محمد بلوطی دبیر فدراسیون با حضور در اصفهان از این کلاسها بازدید می کند.

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون جودو و کوراش، محمد بلوطی، دبیر فدراسیون با حضور در اصفهان از کلاسهای داوری درجه 3 و آزمون دان یک تا 3 بازدید خواهد کرد.