1393-06-22 04:54
آیا می دانید چن یعنی چه؟

پیروان مکتب بودا به بخشی از اصول بودیسم که بر روی هنرهای رزمی اتری عمیق داشته و در معبد شائولین به وجود آمده بود در زبان چینی به ذن یا چن معروف است که بعدها در ژاپن به حالت ذن بودیسم رواج یافت.

 

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون جودو و کوراش،استاد حجت اله مرادی در ادامه مطالب اموزشی خود تحت عنوان آیا می دانید ؟ به مقاله ای با نام آیا می دانید چن یعنی چه؟ ارائه داد

 

پیروان مکتب بودا به بخشی از اصول بودیسم که بر روی هنرهای رزمی اتری عمیق داشته و در معبد شائولین به وجود آمده بود در زبان چینی به ذن یا چن معروف است که بعدها در ژاپن به حالت ذن بودیسم رواج یافت.

معتقدان ذن عقیده دارند که مرکز عبادت و نیروی تمرکز انرژی در بالاتنه انسان قرار دارد که به آن تاندن گویند و آن نقطه ای پایین تر از ناف یا به عبارتی همان مرکز ثقل می باشد که محل تقاطع سه خط عرضی – طولی و میانی بدن می باشد.

 

ذن (نقاب اژدها)

ذن یعنی برطرف نمودن ترسهای واهی و به خود اتکا داشتن که در ورزشهای رزمی نقش اساسی دارد و به آن نقاب اژدها گفته می شود.

اصول ذن که در دوجوها نوشته شده و به آن عمل می شود به شرح زیر می باشد:

1-      با آنچه من دیروز انجام داده ام ، امروز پیروز هستم و این است نتیجه تمرین مرتب

2-      در دوجو اول خودم را قیاس کنم که واجد شرایط هستم در فکر شکستن حریف باشم.

3-      جودوکار بی دانش از نظر فن و فهم جودو کم و کاست کار خود را نمی داند ولی در خواب پیروزی به سر می برد.

4-      در دوجو، جودوکار با دانش فن و فهم جودو اگر ایمان راسخ داشته باشد پیروزی نهایی مال اوست.

5-      اتکا به پیروزی با فیزیک قوی نداشته باشید در نیرو ظرافت کار است و در ظرافت کار نیرو.

6-      در موقع مبارزه در حمله هوشیار باشید در انتظار حرکت است و در حرکت انتظار.

7-      در مدت مسابقه نگذارید حریف شما ، تاتامی را کنترل کند.

8-      در مسابقه اول ، افکار خود را کنترل کنید سپس اقدام به انجام تکنیک نمایید.

تز جودوکار باتجربه (دفاع و ریسک کمتر و استفاده از اشتباه حریف)

 

نکته: استاد جودو و جودوکار باتجربه و مسن که قادر به مقابله فیزیکی با رقبای جوان نیست بایستی با تسلط برخود و حریف، حالت رهبری روانی ایجاد کند تا به موفقیت دست یابد.

 

نکته: 1-در مسابقه برتری روانی ایجاد کردن، یک موفقیت است.

2- جودوکار باتجربه تا مطمئن به نتیجه کار خود نباشد حرکتی را انجام نمی دهد.

3- چهار حرکت موفق بهتر از 10 حرکت ناموفق است.

4- در مسابقه بدن در حرکت است و دست و پا در دفاع و حمله می باشند، بگذارید قلبتان هم به راحتی با بدنتان در حرکت و آرامش باشد تا جسم و روح در کنترل مسابقه باشند.