1399-10-27 12:29
انتصاب بحرینی به عنوان کارشناس کمیته آموزش

به گزارش روابط عمومی فدراسیون جودو؛ طی حکمی از سوی وحید زارع نژاد، رئیس کمیته آموزش و تحقیقات فدراسیون، حسین بحرینی به عنوان کارشناس کمیته آموزش ، تحقیقات و پژوهش فدراسیون جودو منصوب شد.