گزارش تصویری - آخرین روز اردوی تیم ملی قبل از اعزام به امارات