گزارش تصویری - اردوی بین المللی کوراش به میزبانی بجنورد - خرداد ماه 97