گزارش تصویری - طرح ملی جودو برای همه در استان کرمان