گزارش تصویری - سکوهای روز نخست رقابت های قهرمانی کشور نوجوانان پسر